RODO

Administratorem zebranych danych jest Budmax-Metal sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 24 („Budmax-Metal”). Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe staje się dokonanie zakupów i dalsza obsługa posprzedażna. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania do zawarcia umowy przygotowania do zawarcia umowy z Budmax-Metal oraz wykonywania tej umowy, a w tym obsługi posprzedażnej (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i mogą być przekazywane podmiotom trzecim – dostawcom Budmax-Metal – w związku i na potrzeby prowadzonych postępowań reklamacyjnych.

Dane przechowywane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Budmax-Metal umowy.

Każdemu przysługuje prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).